Смисъла на психотерапията

Съвременната психология и психотерапия са едни от най-креативните научни области и дават шанс на всяка уникална душевност да намери своя път и своята истина. Основното, което съм научила в терапията е да избягвам оценките, защото те пречат на изводите и ограничават поуките. Методите и инструментите, с които работи психологията са субективни и това винаги ще е така, но въпреки това не е малко, че спомага за нови гледни точки, възможности, и най-вече изграждане на смисъл. Най-ценното, което психотерапията дава е способност да посрещаме постоянната промяна.

Вече не може без това знание. Важно е да стане част от образователната система, още от първи клас. Когато човек разбира процесите, той е много по-спокоен и толерантен. Креативност означава да имаме повече възможности за реакция, арсенал от възможности. Имайки повече възможности имаме по-голям шанс да се справим с проблемите в живота ни. На единия полюс е залепването, фиксацията, една възможност – на другия е креативността, много възможности и потенциални решения, изпробване на нови възможности.

В терапията знаем, че голяма част от проблемите се дължат на проблем в приспособяването, човекът не може да се впише/приспособи/ в средата. Това най-често е резултат от това, че е изградил определен начин на адаптация, който не е ефективен в определени обстоятелства в настоящето му. Всеки от нас, обаче има на разположение ограничен арсенал от модели, с които да се справя и в това е капанът. Започваме да засилваме онова, с което разполагаме, или правим – повече от същото/известно в психологията като понятието – невротичния механизъм/. Нужен е нов/различен/модел, път, опит и психотерапията създава почвата той да се роди.